Obchodní podmínky

I.
Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) vydává na základě § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), Radek Novotný, IČ: 74847872, DIČ: CZ8208043437, se sídlem v Horní Rokytnici 602, Rokytnici nad Jizerou, PSČ: 512 45, tel.: +420 737 670 399, e-mail: klempirskenaradi@seznam.cz (dále též „Radek Novotný“), jako prodávající dále uvedených produktů, pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů. Tyto Podmínky se uplatní na veškeré právní vztahy vznikající mezi Radkem Novotným jako prodávajícím na straně jedné a Kupujícím na straně druhé v souvislosti s prodejem Zboží (co se rozumí Zbožím pro účely těchto Podmínek, je uvedeno v čl. II. odst. 7. těchto Podmínek).
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 3. Kupující si je vědom, že mu koupí Zboží, jež jsou v obchodní nabídce e-shopu klempirskenaradi.cz, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log atd. nebo smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 4. Kupující podáním Objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením Kupní smlouvy obsažená v čl. III. těchto Podmínek a Podmínky ochrany osobních údajů, jež se použijí ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Radka Novotného, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě učinění Objednávky.

II.
Použité pojmy a termíny

 1. Kupní smlouvou“ se rozumí smlouva uzavřená mezi Radkem Novotným a Kupujícím, jejímž předmětem je prodej a koupě Zboží. Kupní smlouvou se Radek Novotný zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Radku Novotnému Kupní cenu. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu Kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů má přednost výklad Kupní smlouvy v českém jazyce.
 2. Kupní cenou“ se rozumí cena Zboží, na které se smluvní strany Kupní smlouvy dohodly.
 3. Kupujícím“ je osoba, která v souladu s těmito Podmínkami kupuje Zboží od Radka Novotného. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není. Spotřebitelem je ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li Kupující v Objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto Podmínkách pro podnikatele.
 4. Objednávkou“ se rozumí jednostranné právní jednání Kupujícího učiněné vůči Radku Novotnému s cílem uzavřít s Radkem Novotným Kupní smlouvu. Před podáním Objednávky, jež je Kupujícím činěna s použitím elektronických prostředků, je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do Objednávky vložil.
 5. Prodávajícím“ je Radek Novotný, který při uzavírání a plnění Kupních smluv jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 6. Reklamací“ se rozumí jednostranné právní jednání Kupujícího směřující k vytknutí vad(y) Zboží a k uplatnění konkrétního práva (práv) z vadného plnění. Vadu lze vytknout buď označením vady Zboží, nebo popsáním projevu vady.
 7. Zbožím“ se rozumí zboží nabízené a dodávané Radkem Novotným spravující e-shop www.klempirskenaradi.cz v souladu s jejím předmětem podnikání. Jedná se zejména o klempířské nářadí. Specifikace objednaného Zboží se co do množství a druhu vždy uvádí na Objednávce a daňovém dokladu.

III.
Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy

 1. Radek Novotný sděluje v souladu s ust. § 1820 občanského zákoníku, že:
  1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Radek Novotný si neúčtuje žádné další poplatky; to se netýká případných nákladů na dodání Zboží Kupujícímu, jak je blíže popsáno níže v těchto Podmínkách),
  2. požaduje úhradu celé Kupní ceny před převzetím Zboží Kupujícím (viz také čl. VIII. odst. 4. těchto Podmínek),
  3. ceny Zboží jsou na webových stránkách provozovaných Radkem Novotným uváděny včetně daně z přidané hodnoty, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání Zboží se liší podle zvolené metody dodání Zboží; v případě osobního odběru v Provozovně je náklad na dodání Zboží 0,- Kč,
  4. v případě, že Kupující je spotřebitelem, má takový Kupující právo od Kupní smlouvy, jež byla uzavřena prostřednictvím prostředku(ů) komunikace na dálku, odstoupit, a to za podmínek, ve lhůtách a způsobem, jak je blíže popsáno v čl. IX. těchto Podmínek,
  5. v případě odstoupení od Kupní smlouvy ponese Kupující (a to i Kupující, který je spotřebitelem) náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li o Kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,
  6. v případě, že Kupující, který je spotřebitelem, má stížnost, může tuto uplatnit u Radka Novotného, jak je blíže popsáno v čl. XI. těchto Podmínek, příp. se lze obrátit se stížností na příslušné orgány dohledu nebo státního dozoru (viz zejména čl. XI. těchto Podmínek).

IV.
Kupní smlouva
(následující ustanovení čl. IV. těchto Podmínek platí pro Kupní smlouvy uzavírané ústně či písemně v Provozovně, prostřednictvím telefonu nebo elektronicky prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu))

 1. Výběr Zboží, o které má Kupující zájem, provede Kupující Objednávkou. Zboží, jež v okamžiku provedení Objednávky Radek Novotný nabízí, je uvedeno na webových stránkách https://www.klempirskenaradi.cz nebo je vystaveno či jinak zpřístupněno v provozovně na adrese Horní Rokytnice 602, Rokytnice nad Jizerou, PSČ: 512 45.
 2. Objednávku je možné učinit ústně i písemně, prostřednictvím telefonu nebo elektronicky prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu).
 3. Radek Novotný si vyhrazuje právo kdykoli prověřit oprávněnost Objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby, která učinila Objednávku. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku je Radek Novotný oprávněn Objednávku odmítnout, příp. od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit.
 4. Akceptace Objednávky ze strany Radka Novotného může být učiněna ústně, písemně včetně e-mailu. V případě Objednávky učiněné prostřednictvím telefonu, je Kupující povinen sdělit e-mailovou adresu, na kterou může Radek Novotný odeslat akceptaci Objednávky. Akceptace Objednávky může být ve všech případech učiněna i takovým způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, že Radek Novotný akceptoval Objednávku Kupujícího. Je-li akceptace Objednávky činěna elektronicky prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu), obdrží Kupující v tomto e-mailu jako přílohu i tyto Podmínky a Podmínky ochrany osobních údajů (viz čl. I. odst. 5. těchto Podmínek).
 5. Objednávka představuje návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy, za podmínek v ní a v těchto Podmínkách uvedených. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Radek Novotný v souladu s čl. IV. odst. 4. těchto Podmínek akceptuje Objednávku Kupujícího.

V.
Kupní smlouva
(následující ustanovení čl. V. těchto Podmínek platí pro Kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu Radka Novotného https://www.klempirskenaradi.cz)

 1. Výběr Zboží, o které má Kupující zájem, provede Kupující Objednávkou. Zboží, jež v okamžiku provedení Objednávky Radek Novotný nabízí, je uvedeno na webových stránkách internetového obchodu https://www.klempirskenaradi.cz.
 2. Objednávku je možné učinit prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách internetového obchodu https://www.klempirskenaradi.cz. Podmínkou platné Objednávky je vyplnění veškerých povinných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Bez tohoto kompletního vyplnění Objednávky neumožní systém Kupujícímu takovou Objednávku dokončit a odeslat.
 3. Postup při uzavírání Kupních smluv prostřednictvím výše uvedeného internetového obchodu je následující:
 4. Zboží je vystaveno a popsáno v internetovém obchodu Radka Novotného https://www.klempirskenaradi.cz formou náhledových karet po jednotlivých kategoriích. Detail každé karty obsahuje název, krátký popis, obrázek a další doplňující technické informace o daném Zboží. Po vybrání požadovaného Zboží tlačítkem „PŘIDAT DO KOŠÍKU“ umístí Kupující vybrané Zboží do košíku. V košíku se zobrazuje jednotlivé Zboží s počtem kusů, který je možné změnit, a cenou Zboží, dále dopravné, které se odvíjí od způsobu zvolené dopravy. Po vyplnění dalších údajů v Objednávce lze stisknutím tlačítka „PŘEJÍT K POKLADNĚ“ přejít do Poklady. Zde lze vytvořenou Objednávku doplnit o fakturační a dodací adresu, způsob přepravy, způsob uhrazení a následně ji po seznámení se s těmito Podmínkami a Podmínkami ochrany osobních údajů potvrdit tlačítkem „OBJEDNAT“.
 5. Radek Novotný následně zašle bez zbytečného odkladu na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce e-mail s akceptací Objednávky, jehož součástí budou jako jeho přílohy i tyto Podmínky a Podmínky ochrany osobních údajů. Automaticky zasílané oznámení o přijetí Objednávky se nepovažuje za akceptaci Objednávky, o které se hovoří v předcházející větě.
 6. Objednávka představuje návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy, za podmínek v ní a v těchto Podmínkách uvedených. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Radek Novotný v souladu s čl. V. odst. 4. těchto Podmínek akceptuje Objednávku Kupujícího.
 7. Radek Novotný si vyhrazuje právo kdykoli prověřit oprávněnost Objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby, která učinila Objednávku. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku je oprávněn Objednávku odmítnout, příp. od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit.

VI.
Dodací podmínky

 1. Kupující je povinen převzít dodané Zboží.
 2. Není-li v těchto Podmínkách uvedeno jinak (viz zejména následující odstavec), Kupující může Zboží převzít buď osobně na adrese Horní Rokytnice 602, Rokytnice nad Jizerou, PSČ: 512 45 nebo mu bude zasláno prostřednictvím dopravce (Česká pošta s.p., IČ: 471 14 83, PPL CZ s.r.o., IČ: 251 94 798, General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., IČ: 26087961, Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČ: 61329266, Zásilkovna s.r.o., IČ: 284 08 306, příp. dopravce, na kterém se Radek Novotný a Kupující dohodnou v konkrétní Kupní smlouvě). V případě, že je Zboží Kupujícímu zasíláno, je místem dodání Zboží adresa uvedená Kupujícím v Objednávce. V případě, že Kupující uvede v Objednávce více adres, je Radek Novotný oprávněn zaslat Zboží Kupujícímu na kteroukoli z nich. Pokud adresa dodání je v Objednávce specifikována tak, že se předání Zboží Kupujícímu na uvedené adrese ukáže být nemožným nebo značně obtížným, je místem dodání Zboží fakturační adresa, jež Kupující uvedl v Objednávce.
 3. Při osobním odběru Zboží potvrdí Kupující Radku Novotnému na její vyžádání převzetí Zboží písemně (např. podpisem daňového dokladu (faktury), která v těchto případech slouží ve vztahu mezi Kupujícím a Radkem Novotným jako dodací list). Při osobním odběru Zboží nejsou Kupujícímu účtovány v souvislosti s dodáním Zboží žádné poplatky, tj. náklady na dodání = 0,- Kč.
 4. V případě zasílání Zboží Kupujícímu prostřednictvím obchodní společnosti Zásilkovna s.r.o, nebo společností Česká pošta s.p., nebo jednou ze společností se skupiny dopravců nazvaných jako „Dodání na adresu“, do které patří: PPL CZ s.r.o., General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., IČ: 26087961 nebo Direct Parcel Distribution CZ s. r. o, jsou účtovány následující poplatky:
  1. zasílání přepravní službou Zásilkovna s.r.o. v rámci České republiky – cena 89,- Kč včetně daně z přidané hodnoty,
  2. zasílání metodou „Dodání na adresu“ v rámci České republiky – cena 128,- Kč včetně daně z přidané hodnoty (179,- Kč pro nadrozměrné zásilky),
 5. V případě zasílání Zboží Kupujícímu prostřednictvím jiného než v tomto odstavci uvedeného dopravce, se Radek Novotný a Kupující dohodnou v příslušné Kupní smlouvě i na nákladech takovéhoto dodání Zboží Kupujícímu.
 6. V případě zasílání Zboží prostřednictvím příslušného dopravce je Kupující povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu atd.) a je-li vše v pořádku, zásilku od dopravce oproti podpisu (např. do přenosného elektronického skenovacího zařízení, popř. na dokladu k tomuto účelu určeném) převzít. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s Kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu oznámit Radku Novotnému (například faxem, e-mailem, poštou), sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Radku Novotnému. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva Zboží Reklamovat, dává však Radku Novotnému možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.
 7. V případě zasílání Zboží prostřednictvím dopravce je součástí zásilky daňový doklad, který v těchto případech slouží ve vztahu mezi Kupujícím a Radkem Novotným jako dodací list.
 8. Radek Novotný dodává objednané Zboží, které má na skladě, v přiměřené lhůtě, obvykle do pěti (5) pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy. Zboží, které nemá Radek Novotný skladem, dodává v přiměřené lhůtě, obvykle do pěti (5) pracovních dnů poté, co toto Zboží obdrží od svých dodavatelů. V obou případech však platí, že Zboží je předáváno Kupujícímu až poté, co Radek Novotný obdrží celou platbu za odebrané Zboží.

VII.
Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena včetně daně z přidané hodnoty je vždy vyznačena pro koupené Zboží na daňovém dokladu (faktuře či účtence (paragonu)) vystaveném Radkem Novotným.
 2. Cena uvedená u produktů a služeb na webových stránkách v jiné měně než „Kč“, je vždy orientační. Konečná cena bude stanovena dle patřičného kurzu, který je aktuální v den zpracování objednávky.
 3. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření Kupní smlouvy, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná Zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému, Radek Novotný v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.
 4. V závislosti na Kupujícím zvoleném způsobu zaplacení Kupní ceny (hotově při osobním odběru v Provozovně, dobírka, platební karta – online, bankovní převod, platební karta – na prodejně) vyzve Radek Novotný po uzavření Kupní smlouvy Kupujícího k úhradě Kupní ceny, příp. i k zaplacení nákladů na dodání Zboží Kupujícímu (viz čl. VII. těchto Podmínek).
 5. Kupní cena, jakož i případné náklady na dodání Zboží Kupujícímu musí být vždy uhrazeny v plném rozsahu před předáním Zboží Kupujícímu.
 6. Týká-li se Kupní smlouva Zboží, které nemá Radek Novotný skladem a musí tak toto Zboží objednat u svých dodavatelů, je Radek Novotný oprávněn vyzvat Kupujícího k zaplacení Kupní ceny nebo její části. V takovém případě je Kupující povinen, a to bez ohledu na jím zvolený způsob zaplacení Kupní ceny, zaplatit takto určenou Kupní cenu nebo její část, a to ve lhůtě určené Radkem Novotným, která nesmí být kratší než sedm (7) kalendářních dnů. Nezaplatí-li Kupující takto určenou Kupní cenu nebo její část řádně a včas, je Radek Novotný oprávněn od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit.
 7. Při osobním odběru Zboží, jakož i při předávání Zboží Kupujícímu prostřednictvím dopravce je možné Kupní cenu zaplatit v hotovosti. Kupní cenu je taktéž možné zaplatit převodem z bankovního účtu na bankovní účet Radka Novotného. Radek Novotný si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.
 8. Kupující obdrží řádný daňový doklad (fakturu či účtenku (paragon)) nejpozději společně se Zbožím.
 9. V případě, kdy Kupující zaplatí Kupní cenu a Radek Novotný posléze není schopen zajistit dodání Zboží, vrátí Radek Novotný neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem atd.), nesmí však překročit dobu patnácti (15) kalendářních dnů od okamžiku, kdy Kupující sdělil Radku Novotnému způsob, jakým chce vynaložené prostředky vrátit.
 10. Ocitne-li se Kupující, který není spotřebitelem, v prodlení se zaplacením Kupní ceny nebo její části (případně zálohy na Kupní cenu) a/nebo nákladů na dodání Zboží u jednotlivé dodávky Zboží, je Radek Novotný oprávněn na Kupujícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý, den prodlení. Trvá-li prodlení Kupujícího dle předcházející věty déle než třicet (30) kalendářních dnů, je Radek Novotný oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Radek Novotný je oprávněna požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Radek Novotný je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Kupující je povinen zaplatit smluvní pokutu i v případě, že prodlení s úhradou Kupní ceny a/nebo nákladů na dodání Zboží nezavinil.

VIII.
Odstoupení od Kupní smlouvy

 1. Radek Novotný je oprávněn odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy zejména v případech podstatného porušení Kupní smlouvy ze strany Kupujícího. Za podstatné porušení Kupní smlouvy ze strany Kupujícího se považuje zejména:
  1. situace blíže popsaná v čl. IV. odst. 3. těchto Podmínek,
  2. situace blíže popsaná v čl. V. odst. 6. těchto Podmínek,
  3. situace blíže popsané v čl. VIII. odst. 5. a odst. 9. těchto Podmínek,
  4. situace blíže popsaná v čl. XI. odst. 15. těchto Podmínek,
  5. porušení kterékoliv povinnosti Kupujícího uvedené v čl. VII. odst. 4. těchto Podmínek (tj. situace, kdy Kupující odmítne písemně potvrdit převzetí Zboží),
  6. porušení povinnosti Kupujícího potvrdit dopravci převzetí Zboží (viz čl. VII. odst. 6. těchto Podmínek).
 2. Následující ustanovení čl. IX. odst. 3. až odst. 14. těchto Podmínek se vztahuje pouze na případy, kdy je Kupní smlouva uzavřena s Kupujícím, který je spotřebitelem, prostřednictvím prostředku(ů) komunikace na dálku (viz § 1820 a násl. občanského zákoníku). Na ostatní Kupující se následující ustanovení nevztahují!
 3. Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta podle věty první běží v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí Zboží,
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží.
 4. Pro účely uplatnění práva Kupujícího na odstoupení od Kupní smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od Kupní smlouvy informovat Radka Novotného formou jednostranného právního jednání, a to:
  1. e-mailem na adresu klempirskenaradi@seznam.cz, nebo
  2. poštou na adresu Radek Novotný, Horní Rokytnice 602, Rokytnice nad Jizerou PSČ: 512 45.
 5. Na webové stránce Radka Novotného (a to konkrétně zde: https://www.klempirskenaradi.cz/formular.docx) je umístěn vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy, který je Kupující oprávněn (nikoli povinen) využít.
 6. Jakmile Radek Novotný obdrží odstoupení od Kupní smlouvy, potvrdí Kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
 7. Využije-li Kupující právo odstoupit od Kupní smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení (tj. lhůta čtrnácti (14) dnů) za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Radku Novotnému oznámení, že od Kupní smlouvy odstupuje.
 8. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, je Kupující povinen zaslat nebo předat Radku Novotnému bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od Radka Novotného obdržel, a to na své náklady (tj. přímé náklady spojené s vrácením Zboží nese Kupující).
 9. Zboží by měl Kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém Zboží převzal.
 10. Kupující odpovídá Radku Novotnému pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 11. Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení od Kupní smlouvy, doporučuje Radek Novotný pro urychlení vyřízení odstoupení Zboží doručit na výše uvedenou adresu spolu s přiloženým odstoupením s případným důvodem odstoupení od Kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem daňového dokladu a uvedením čísla bankovního účtu nebo s uvedením, že částka bude odebrána v hotovosti.
 12. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu Radek Novotný bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky, vyjma nákladů na dodání Zboží (Kupující má totiž právo na dodání Zboží zdarma), které od něho na základě Kupní smlouvy přijala. Pro vrácení peněžních prostředků použije Radek Novotný stejný platební prostředek, který použil Kupující pro provedení počáteční transakce, pokud Kupující výslovně neurčil jinak (viz čl. IX. odst. 11. těchto Podmínek). V žádném případě tím nevzniknou Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Radek Novotný není povinnen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Radku Novotnému odeslal.
 13. Kupující bere na vědomí, že jsou-li se Zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Radkem Novotným a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Kupujícího odstoupit od Kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti (tj. bez dalšího zaniká) a Kupující je povinen spolu s vráceným Zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Radek Novotný právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká Kupní smlouva a tyto smlouvy jsou z tohoto hlediska posuzovány samostatně.
 14. Kupující nemůže v souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy mj. v těchto případech:
  1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Radek Novotný před uzavřením smlouvy sdělila Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
  3. o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  4. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  5. o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, nebo
  6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

IX.
Práva a povinnosti z vadného plnění

 1. Radek Novotný odevzdá Kupujícímu Zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Radek Novotný v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z Kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
 2. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí Zboží jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené v Kupní smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Kupní smlouva. Určí-li Kupní smlouva a vzorek jakost nebo provedení Zboží rozdílně, nikoli však rozporně, musí Zboží odpovídat Kupní smlouvě i vzorku nebo předloze.
 3. Není-li ujednáno, jak má být Zboží zabaleno, zabalí Radek Novotný Zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování Zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří Radek Novotný Zboží pro přepravu.
 4. Vyplývá-li z Kupní smlouvy nebo z povahy Zboží, že množství je určeno jen přibližně, určí přesné množství Radek Novotný. Má se za to, že odchylka nesmí přesáhnout pět procent množství určeného v Kupní smlouvě.
 5. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v čl. X. odst. 1. a odst. 2. těchto Podmínek. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží.
 6. Plyne-li z prohlášení Radka Novotného nebo z dokladu o předání, že Radek Novotný dodal menší množství Zboží, nevztahují se na chybějící Zboží ustanovení o vadách.
 7. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Radek Novotný způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti Radka Novotného z případné záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
 8. Při předčasném plnění může Radek Novotný odstranit vady do doby určené pro odevzdání Zboží. Výkonem svého práva nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo Kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.
 9. Ustanovení čl. X. odst. 8. těchto Podmínek platí obdobně i pro vady dokladů.
 10. Práva Kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou Kupující předal Radku Novotnému. To neplatí, prokáže-li Radek Novotný, že na nevhodnost předané věci Kupujícího včas upozornil a Kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit.
 11. Způsobil-li vadu Zboží postup Radka Novotného podle návrhů, vzorků nebo podkladů, které jí Kupující opatřil, použije se ustanovení čl. X. odst. 10. těchto Podmínek obdobně.
 12. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho Radek Novotný výslovně, že Zboží je bez vad, anebo zastřela-li vadu lstivě.
 13. Kupující Zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci (Zboží) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
 14. Odesílá-li Radek Novotný Zboží, může Kupující odložit prohlídku do doby, kdy je Zboží dopraveno do místa určení.
 15. Je-li Zboží během přepravy směrováno do jiného místa určení, anebo Kupujícím dále odesláno, aniž měl možnost Zboží prohlédnout, a Radek Novotný v době uzavření Kupní smlouvy věděl nebo musel vědět o možnosti takové změny místa určení nebo takového dalšího odeslání, může Kupující prohlídku odložit do doby, kdy je Zboží dopraveno do nového místa určení.
 16. Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo
  1. na odstranění vady dodáním nové věci (nového Zboží) bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  2. na odstranění vady opravou Zboží,
  3. na přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od Kupní smlouvy.
 17. Kupující sdělí Radku Novotnému, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Radka Novotného; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Radek Novotný vady v přiměřené lhůtě (viz čl. X. odst. 25. těchto Podmínek) či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo může od Kupní smlouvy odstoupit.
 18. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení Kupní smlouvy.
 19. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z Kupní ceny nebo neodstoupí od Kupní smlouvy, může Radek Novotný dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Radek Novotný odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Radek Novotný vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z Kupní ceny, anebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Radka Novotného.
 20. Do odstranění vady nemusí Kupující platit část Kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
 21. Při dodání nového Zboží vrátí Kupující Radku Novotnému na náklady Radka Novotného Zboží původně dodané.
 22. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém Zboží obdržel. To neplatí,
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží,
  2. použil-li Kupující Zboží ještě před objevením vady,
  3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  4. prodal-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li Zboží, anebo pozměnil-li Zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Radku Novotnému, co ještě vrátit může, a dá Radku Novotnému náhradu do výše, v níž měl z použití Zboží prospěch.
 23. Neoznámil-li Kupující vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Kupní smlouvy.
 24. Kupující je při Reklamaci povinen předložit doklad prokazující, že Zboží koupil u Radka Novotného (např. nákupní faktura, účtenka) a eventuálně na požádání i předcházející reklamační listy. Bez těchto dokladů nebude Reklamace uznána. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení Zboží Radku Novotnému nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
 25. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění Reklamace.
 26. Jelikož Radek Novotný je podnikatelem, uplatní se pro prodej Zboží vedle pravidel uvedených výše v tomto čl. X. těchto Podmínek i pravidla popsána níže v tomto čl. X. odst. 27. až odst. 46. těchto Podmínek, ledaže je Kupujícím také podnikatel a při uzavření Kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti.
 27. Plnění, která se při prodeji Zboží obvykle neposkytují, je třeba zvláště ujednat.
 28. Dodá-li Radek Novotný Zboží na místo určené Kupujícím, převezme Kupující Zboží při dodání; v ostatních případech převezme Kupující Zboží při prodeji.
 29. Nepřevezme-li Kupující věc v době uvedené v čl. X. odst. 28. těchto Podmínek, náleží Radku Novotnému úplata za uskladnění. V těchto případech platí ust. čl. XI. odst. 16. těchto Podmínek obdobně.
 30. Radek Novotný odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal,
  1. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Radek Novotný nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Radek Novotný uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 31. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.
 32. Připouští-li to povaha koupě, má Kupující právo, aby bylo Zboží před ním překontrolováno nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
 33. U zuživatelného Zboží se vyznačí doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u Zboží podléhající rychlé zkáze, doba, po kterou lze Zboží použít.
 34. Má-li Zboží vadu, která nebrání užívat Zboží k určenému účelu, lze Zboží prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného Zboží. Radek Novotný Kupujícího upozorní, že Zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.
 35. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
 36. Ustanovení čl. X. odst. 35. těchto Podmínek se nepoužije
  1. u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
  3. u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo
  4. vyplývá-li to z povahy Zboží.
 37. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Radek Novotný v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají její povinnosti v případě vadného plnění. Radek Novotný má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i svou obchodní firmu, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění její totožnosti.
 38. Je-li to potřebné, vysvětlí Radek Novotný v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení Radek Novotný zároveň uvede, že další práva Kupujícího, která se ke koupi Zboží vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha Zboží, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení Zboží obsahujícím uvedené údaje.
 39. Ujednají-li Radek Novotný a Kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí, pokud Radek Novotný a Kupující zkrátili tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního Zboží; ujednali-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby. Radek Novotný a Kupující se dohodli na zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění při koupi použitého spotřebního Zboží, a to na polovinu zákonné doby.
 40. Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v čl. X. odst. 30. těchto Podmínek, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 41. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit.
 42. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu součásti Zboží nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Radek Novotný nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit součást Zboží nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Radek Novotný nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
 43. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 44. Má-li Zboží vadu, z níž je Radek Novotný zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o Zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.
 45. Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Radek Novotný v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 46. Ujednají-li Radek Novotný a Kupující ještě předtím, než Kupující může uplatnit právo z vady Zboží, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu.

X.
Ostatní a závěrečná ustanovení

 1. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího převzetím Zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující Zboží, ač mu s ním Radek Novotný umožnil nakládat. Předá-li Radek Novotný dopravci Zboží pro přepravu ke Kupujícímu v místě určeném Kupní smlouvou, přechází na Kupujícího nebezpečí škody předáním Zboží dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Nebezpečí škody na Zboží určené podle druhu nepřejde na Kupujícího, který Zboží nepřevzal, dříve než Zboží bude pro účel Kupní smlouvy dostatečně odděleno a odlišeno od jiných věcí téhož druhu. Škoda na Zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit Kupní cenu, ledaže Radek Novotný škodu způsobil porušením své povinnosti.
 2. Radek Novotný a Kupující se dohodli, že u Zboží, které vyžaduje montáž či uvedení do provozu, může takovou montáž či uvedení do provozu provádět pouze Radek Novotný, výrobce takového Zboží, příp. jejich autorizované servisy. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením Zboží do provozu, bude považována za vadu Zboží jen tehdy, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly provedeny Radkem Novotným, výrobcem, příp. jejich autorizovaným servisem; v ostatních případech nejde o vadu Zboží a negativní následky neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu tak jdou k tíži Kupujícího.
 3. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího.
 4. Dílčí Plnění je přípustné a Kupující není oprávněn je odmítnout.
 5. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Radek Novotný se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s Kupujícím, pokud je Kupující neodmítne.
 6. Je-li Kupující spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené těmito Podmínkami zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Není-li Kupující spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené těmito Podmínkami zejména občanským zákoníkem.
 7. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce. Je-li Kupující spotřebitelem, může využít mimosoudního řešení sporů u České obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Je-li Kupující spotřebitelem, má-li bydliště v Evropské unii a byla-li Kupní smlouva uzavřena on-line nebo byly-li služby u Radka Novotného objednány on-line, může Kupující využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Radek Novotný je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 8. Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného Zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí Radka Novotného. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které Radek Novotný sám získal od výrobce či svého dodavatele.
 9. Informace o Zboží a ceně uváděné Radkem Novotným jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou u jednotlivého Zboží prezentovány včetně všech daní (např. daň z přidané hodnoty) a poplatků, kromě nákladů na dodání Zboží (ty jsou specifikovány v čl. VII. těchto Podmínek).
 10. Radek Novotný nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu zaplacení Kupní ceny (od toho je třeba odlišovat náklady na dodání Zboží).
 11. Stížnosti a připomínky Kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi Radkem Novotným a Kupujícím, vyřizuje Radek Novotný v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může Kupující uplatnit na adrese Radka Novotného, telefonicky na tel. čísle +420 737 670 399 či e-mailem na e-mailové adrese klempirskenaradi@seznam.cz. Pokud je stížnost svým obsahem Reklamací, bude tato stížnost vyřízena jako Reklamace.
 12. Tyto Podmínky jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Radka Novotného (https://www.klempirskenaradi.cz/obchodni-podminky/) a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách Radka Novotného v den uzavření Kupní smlouvy. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto Podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené Kupní smlouvy.
 13. Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Radka Novotného se použijí Podmínky ochrany osobních údajů, které jsou umístěny na webových stránkách Radka Novotného (https://www.klempirskenaradi.cz/ochrana-osobnich-udaju/).
 14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním Kupních smluv (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 15. Jestliže je Kupující v prodlení s převzetím Zboží a toto Zboží si nepřevezme ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou Kupujícímu Radek Novotný poskytne, je Radek Novotný oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy.
 16. Nepřevezme-li Kupující Zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen Radku Novotnému zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 100,- Kč. Radek Novotný je oprávněn poté, co Kupujícího prokazatelně e-mailem upozornil jednak na možnost prodeje Zboží a jednak na jeho povinnost převzít Zboží a poskytl mu k tomu novou třicetidenní lhůtu, Zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění, náklady marného dodání Zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně Kupujícího a náklady prodeje Zboží v nezbytně nutné výši je Radek Novotný oprávněn vůči Kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.
 17. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají před zněním těchto Podmínek přednost.
 18. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 11.5.2021.

Odběr novinek

Přihlašte se k odběru novinek a buďte informováni o novinkách, akcích a soutěžích.

Radek Novotný / Horní Rokytnice 602 / 51245 Rokytnice nad Jizerou
E-mail: klempirskenaradi@seznam.cz / Tel.: +420 737 670 399
IČ: 74847872 / DIČ: 8208043437 / Bankovní spojení: 2201960066/2010